കേരള നവോത്ഥാനം – ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം – പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള

220.00

കേരള നവോത്ഥാനം –
ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം

ഒന്നാം സഞ്ചിക

 

പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള

 

ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളുടെ മാർക്സിസ്റ്റ് വിശകലനം. ഫ്യൂഡൽ കേരളത്തിന്റെ മുതലാളിത്ത പരിവർത്തനം വർഗരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നിശിത പഠനം.

P G / P Govinda Pillai /PG / Kerala Navothdhanam / P Govindapilla

പേജ് 186  വില രൂ165

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Kerala Navodhanam – Sanchika 1 – P Govidda Pillai

കേരള നവോത്ഥാനം – ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരള നവോത്ഥാനം – ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം – പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

 • Kerala Navothanam - 4 Sanchikakal കേരള നവോത്ഥാനം - പി ഗോവിന്ദപിള്ള

  കേരള നവോത്ഥാനം – പി ഗോവിന്ദപിള്ള

  850.00
  Add to cart Buy now

  കേരള നവോത്ഥാനം – പി ഗോവിന്ദപിള്ള

  കേരള നവോത്ഥാനം

   

  പി ഗോവിന്ദപിള്ള

   

  കേരളത്തിലെ ധൈഷണികരിൽ പ്രമുഖനായ പി ഗോവിന്ദപിള്ളയുടെ നവോത്ഥാന ചിന്തകൾ നാലു സഞ്ചികകൾ ഒന്നിച്ച്.

  1. കേരള നവോത്ഥാനം ഒരു മാർക്‌സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം
  2. മതാചാര്യർ മതനിഷേധികൾ
  3. യുഗസന്തതികൾ യുഗശില്പികൾ
  4. മാധ്യമപർവം

  അവതാരിക – മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

  PG / P Govindapilla

  പേജ് 902  (4 വാല്യങ്ങൾ) വില രൂ850

  850.00
 • Kerala Navodhanam - Madhyama Parvam കേരള നവോത്ഥാനം - നാലാം സഞ്ചയിക മാധ്യമപർവം - പി ഗോവിന്ദപിള്ള

  കേരള നവോത്ഥാനം – നാലാം സഞ്ചയിക മാധ്യമപർവം – പി ഗോവിന്ദപിള്ള

  160.00
  Add to cart Buy now

  കേരള നവോത്ഥാനം – നാലാം സഞ്ചയിക മാധ്യമപർവം – പി ഗോവിന്ദപിള്ള

  കേരള നവോത്ഥാനം
  നാലാം സഞ്ചയിക
  മാധ്യമപർവം

   

  പി ഗോവിന്ദപിള്ള

  നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിലെ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വികാസഗതിയും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പത്രപ്രവർത്തനം മലയാളിയുടെ സംസ്‌കാരത്തിലും സംവേദനത്തിലും വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളും, മലയാള മനോരമയും സ്വദേശാഭിമാനിയും ഇടതുപക്ഷവും മാധ്യമ വികാസ ചരിത്രത്തിൽ നേടിയ സ്ഥാനവും തുടങ്ങി കേരളത്തിലെ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ നാൾവഴികളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം.

  ഒരു യുഗത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ വാഞ്ഛയ്ക്കു കരുത്തു പകർന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അവസ്ഥാന്തരങ്ങളിലേക്കു കൂടി ഈ ഗ്രന്ഥം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.

  P Govinda Pillai / PG / P G

  പേജ് 212 വില രൂ160

  160.00