കേരള നവോത്ഥാനം – ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം

220.00

കേരള നവോത്ഥാനം –
ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം

ഒന്നാം സഞ്ചിക

 

പി ഗോവിന്ദപ്പിള്ള

 

ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളുടെ മാർക്സിസ്റ്റ് വിശകലനം. ഫ്യൂഡൽ കേരളത്തിന്റെ മുതലാളിത്ത പരിവർത്തനം വർഗരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നിശിത പഠനം.

P G / P Govinda Pillai /PG / Kerala Navothdhanam / P Govindapilla

പേജ് 186  വില രൂ165

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kerala Navodhanam – Sanchika 1 – P Govidda Pillai

കേരള നവോത്ഥാനം – ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരള നവോത്ഥാനം – ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

 • Kerala Navodhanam - Madhyama Parvam കേരള നവോത്ഥാനം - നാലാം സഞ്ചയിക മാധ്യമപർവം - പി ഗോവിന്ദപിള്ള

  കേരള നവോത്ഥാനം – നാലാം സഞ്ചയിക മാധ്യമപർവം – പി ഗോവിന്ദപിള്ള

  160.00
  Add to cart
 • Kerala Navothanam - 4 Sanchikakal കേരള നവോത്ഥാനം - പി ഗോവിന്ദപിള്ള

  കേരള നവോത്ഥാനം – പി ഗോവിന്ദപിള്ള

  850.00
  Add to cart