കേരള മുൻസിപ്പാലിറ്റി ആക്റ്റും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങളും

180.00

കേരള മുൻസിപ്പാലിറ്റി ആക്റ്റും
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങളും

അഡ്വ എം യൂനുസ് കുഞ്ഞ്

തെരഞ്ഞടുപ്പ്, കെട്ടിടനിർമാണം, മുൻസിപ്പാലിറ്റി നിയമങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ശൈലിയിൽ, നമ്മിലെ പൗരബോധമുണർത്താനും സംശയങ്ങൾ ദുരീകരിക്കാനും ഉതകുന്ന ഒരു ഉത്തമഗ്രന്ഥം.

Adv M  Yunis Kunj

വില രൂ 180

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kerala Municipality Acttum Tharanjaadupu Chattagalum

കേരള മുൻസിപ്പാലിറ്റി ആക്റ്റും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങളും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരള മുൻസിപ്പാലിറ്റി ആക്റ്റും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങളും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *