കേരള ചരിത്രവും ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ളയും

120.00

കേരള ചരിത്രവും ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ളയും
കേരളത്തിലെ പൗരാണിക മധ്യകാലചരിത്രം പഠിക്കാനും, ആ ചരിത്ര പഠനത്തിലേയ്ക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു പുതിയ വഴി വെട്ടിത്തുറന്ന് ചിരസ്മരണീയനായി തീർന്ന പ്രൊഫസർ ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ളയുടെ അമൂല്യമായ സംഭവനകൾ മനസ്സിലാക്കാനും താല്പര്യമുള്ളവരെല്ലാം ഈ പുസ്തകത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പ്.
ML / Malayalam / Kerala History
✅ SHARE THIS ➷

Description

Kerala Charithravum Ilamkulam Kunjan Pillayum

കേരള ചരിത്രവും ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ളയും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരള ചരിത്രവും ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ളയും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *