കേരളചരിത്രത്തിന് ഒരു മുഖവുര

70.00

കേരളചരിത്രത്തിന് ഒരു മുഖവുര
വസ്തുതകൾ നിരത്തിയാൽ ചരിത്രം ചരിത്രമാവണമെന്നില്ല.  യുക്തിയുടെ ഉരകല്ലിൽ മൂർച്ചകൂട്ടിയ വസ്തുനിഷ്ഠ ചരിത്രത്തിന്റെ രചനാനിർവ്വഹണം ചരിത്രത്തോടുള്ള നീതികൂടിയാണ്.  അത്തരത്തിൽ നീതിപൂർവ്വകമായ രചനാരീതി അവലംബിക്കുന്ന ചെന്താരശ്ശേരിയുടെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ചരിത്രരചന, വ്യവസ്ഥാപിത ചരിത്രകാരന്മാർ തിരസ്‌കൃതമാക്കിയ ചരിത്രത്തിന്റെ വീണ്ടെടുക്കൽ കൂടിയാണ് ഈ പുസ്തകം.
ML / Malayalam / THP Chentharasseri / Kerala History
✅ SHARE THIS ➷

Description

Kerala Charithrathinu Oru Mukhavura

കേരളചരിത്രത്തിന് ഒരു മുഖവുര

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരളചരിത്രത്തിന് ഒരു മുഖവുര”

Your email address will not be published. Required fields are marked *