കേരള ചരിത്രം – സത്യവും മിഥ്യയും

80.00

കേരള ചരിത്രം – സത്യവും മിഥ്യയും

 

ടി.എച്ച്.പി. ചെന്താരശ്ശേരി

 

കേരളചരിത്രത്തിന്റെ യാഥാർഥ്യത്തിലേക്ക്  വിരൽചൂണ്ടുന്ന ഗ്രന്ഥം. കേരള ചരിത്ര രചന നടത്തിയവരെല്ലാം  ഒരു പുനർവിചിന്തനത്തിനു തയ്യാർ എടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നില്ലേ എന്ന ശരിയുടെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ടി എച്ച് പി ചെന്താരശ്ശേരി ചോദിക്കുന്നു.

T H P Chentharasseri / Chentharassery

പേജ് 86  വില രൂ80

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kerala Charithram;  Sathyavum Mithyayum –

THP Chentharassery

കേരള ചരിത്രം – സത്യവും മിഥ്യയും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരള ചരിത്രം – സത്യവും മിഥ്യയും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *