കേരള ചരിത്രം

250.00

കേരള ചരിത്രം
രാഘവവാര്യർ, രാജൻ ഗുരുക്കൾ

മാറിവന്ന സങ്കൽപ്പങ്ങളും രീതിശാസ്ത്രവും അതോടൊപ്പം കിട്ടാവുന്നിടത്തോളം തെളിവുകളും ആധാരമാക്കി കേരളചരിത്രം പുനരാഖ്യാനം ചെയ്യാനുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ പുസ്തകം. ചരിത്രാതീതകാലം മുതൽ വിദേശീയാഗമനം വരെ കേരളീയ സമൂഹം കടന്നുപോകുന്ന ദശാസന്ധികളുടെ പരിവർത്തനപ്രക്രിയയാണ് ഇതിലെ ചർച്ചാവിഷയം. ചരിത്രത്തെ ഇളക്കമറ്റ ചില അവസ്ഥകളായി കാണുന്നതിനു പകരം ചലനാത്മകമായ ഒരു പ്രക്രിയയായി ഉൾക്കൊള്ളാനും വിശദീകരിക്കാനുമാണ് ഇവിടെ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പേജ് 322

Kerala History / Rajan Gurukkal / Raghava Warier

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kerala Charithram

കേരള ചരിത്രം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരള ചരിത്രം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *