കേരള ചരിത്രം മാർക്‌സിസ്റ്റു വീക്ഷണത്തിൽ – ഇഎംഎസ്

210.00

കേരള ചരിത്രം മാർക്‌സിസ്റ്റു വീക്ഷണത്തിൽ

 

ഇഎംഎസ്

 

ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ നിർമിതിക്കു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക ശക്തികളുടെ മാർക്‌സിസ്റ്റു വായന.

E M S – Kerala History / EM Sankaran Namboothiripad / EMS

പേജ് 394 വില രൂ210

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION

Description

Kerala Charithram Marxist Veekshanathil

കേരള ചരിത്രം മാർക്‌സിസ്റ്റു വീക്ഷണത്തിൽ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരള ചരിത്രം മാർക്‌സിസ്റ്റു വീക്ഷണത്തിൽ – ഇഎംഎസ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *