കേരളഭാഷാ പാഠാവലി

100.00

കേരളഭാഷാ പാഠാവലി

 

അക്ഷരം, വാക്ക്, വാക്യം, വ്യാകരണം എന്നീ ക്രമത്തിൽ ഭാഷ പഠിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പുസ്തകം തയാറാക്കിരിക്കുന്നത്. ഉച്ചാരണശുദ്ധിയോടെ സംസാരിക്കുന്നതിനും കൈയക്ഷരം വടിവൊത്തതാക്കുന്നതിനും ഈ പുസ്തകം സഹായകമായിരിക്കും.

 

 

വില: രൂ100

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kerala Bhasha Padavali

കേരളഭാഷാ പാഠാവലി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കേരളഭാഷാ പാഠാവലി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *