കായിക കേരള ചരിത്രം

400.00

കായിക കേരള ചരിത്രം

 

സനിൽ പി തോമസ്

കായികകേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമുയർത്തിയവരും ചരിത്രവും സമൂഹവും മറന്നു പോയവരുമായ പ്രതിഭകളെ ഓർമിക്കുവാനും തലമുറകൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുവാനും ശ്രീ സനിൽ പി തോമസ് നടത്തിയ ഈ ഉദ്യമം ചെറുതല്ല.
‘കേരള കായികചരിത്രം’ എന്ന ശ്രമകരമായ ഈ ദൗത്യം പുസ്തകരൂപത്തിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാർക്ക് നൽകുന്നു.

Sanil P Thomas / Sanil P Tomas

പേജ് 502 വില രൂ400

ഭാഗം 2

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kayika Kerala Charithram – Part 2

കായിക കേരള ചരിത്രം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കായിക കേരള ചരിത്രം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *