തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യം

195.00

തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യം

 

കാൾ മാർക്‌സ്

ഫ്രഞ്ച് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആയ പി ജെ പ്രോഡോണിന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം എന്ന കൃതിയ്ക്ക് കാൾ മാർക്‌സ് എഴുതിയ മറുപടി. തത്വചിന്തയുടെ ചതിക്കുഴികളെ കണ്ടെത്തുന്ന ഉജ്വല കൃതി.

കാറൽ മാർക്‌സ് 

പേജ് 258 വില രൂ195

✅ SHARE THIS ➷

Description

Karl Marx – Thathvasasthrathinte Daridryam

തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *