കണ്യാർകളിയുടെ സാംസ്‌കാരികവിനിമയം

250.00

കണ്യാർകളിയുടെ സാംസ്‌കാരികവിനിമയം

 

ഡോ ജ്യോതി എം

 

 

അനുഷ്‌ഠാനപരവും നാടോടിസംസ്കാരത്തിന്റെ അർത്ഥപൂർണ്ണവുമായ അംശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കണ്യാർകളിയുടെ സാംസ്‌കാരികവിനിമയചരിത്രത്തെയും വികാസപരിണാമങ്ങളെയും അധികാരികതയോടെ വിലയിരുത്തുന്ന പഠനപുസ്തകം.

 

 

പേജ് 224 വില രൂ250

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kanyarkaliyude Samskarikavinimayam

കണ്യാർകളിയുടെ സാംസ്‌കാരികവിനിമയം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കണ്യാർകളിയുടെ സാംസ്‌കാരികവിനിമയം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *