കണഭൗതികവും ദൈവകണവും

60.00

കണഭൗതികവും ദൈവകണവും
കണികാഭൗതികത്തിലെ അതിനൂതനമായ അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകുന്ന പുസ്തകം.  ഗഹനവും ഗണിതവുമായ വിഷയങ്ങൾ ലളിതമധുരമായ ശൈലിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നു.  അതിലളിതവൽക്കരണം എന്ന ദോഷം കൂടാതെ ആപേക്ഷികസിദ്ധാന്തങ്ങളും ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തവുമെല്ലാം ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആസാധാരണഗ്രന്ഥം.
ML / Malayalam / Science
✅ SHARE THIS ➷

Description

Kana Bhauthikavum Daivakanavum

കണഭൗതികവും ദൈവകണവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കണഭൗതികവും ദൈവകണവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *