കാളിദാസൻ ഒരു പഠനം

70.00

കാളിദാസൻ
ഒരു പഠനം

ബി എസ് രാജേന്ദ്രൻ

കാളിദാസനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളും കാലാനുവർത്തിയായി ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും പരിലസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആ സാഹിത്യകാരന്റെ കൃതികളുടെ മഹത്വം വിളിച്ചോതുന്നു. ഇനിയും വായിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന കാളിദാസപഠനങ്ങളിൽ മുതൽക്കൂട്ടാവും എന്നുതീർച്ചയുള്ള ഒരു കൃതികൂടി കേരള ഭാഷാഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വായനക്കാർക്ക് നൽക്കുന്നു.

B S Rajandaran
വില രൂ 70

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kalidasan Oru Padanam

കാളിദാസൻ ഒരു പഠനം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കാളിദാസൻ ഒരു പഠനം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *