കൽബുർഗി – സാഹിത്യത്തിലെ രക്തസാക്ഷി

100.00

കൽബുർഗി
സാഹിത്യത്തിലെ രക്തസാക്ഷി

 

പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ

 

ആശയപരമായ ഭിന്നത ശാരീരികമായ പകലോക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നത് സംസ്‌ക്കാരത്തിന്റെ അപചയമാകുന്നു. വിമർശനത്തിന്റെ വാൾ പതിയേണ്ടത് കൃതിയുടെമേൽ ആയിരിക്കണം, എഴുത്തുകാരന്റെ കഴുത്തിലാവരുതെന്നും പ്രസ്താവിച്ച കാൾ മാർക്‌സിനെ ഓർക്കുക.

Kalaburgi 

പേജ് 106 വില രൂ100

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kalburgi – Sahithyathile Rakthasakshi

കൽബുർഗി – സാഹിത്യത്തിലെ രക്തസാക്ഷി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കൽബുർഗി – സാഹിത്യത്തിലെ രക്തസാക്ഷി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *