കലയും മാർക്‌സിസവും

45.00

കലയും മാർക്‌സിസവും
ഡോ മുഹമ്മദ് സബീർ

കാലത്തെ അതിജീവിച്ച വിസ്മയമാണ് മാർക്‌സിസം. ജീവിതത്തിന്റെ വകഭേദം കൂടിയായ കല മാർക്‌സിസവുമായി അഭേദ്യമായ ഐക്യത്തിൽ കൂടിച്ചേരുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, ധനശാസ്ത്രം, ചരിത്രം ഇവയിൽ നിന്നു വേറിട്ട അസ്തിത്വമുള്ള ഒന്നായി കലയെ മാർക്‌സിസം കാണുന്നില്ല. ഇവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധം  ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്.

Carl Marx

പേജ് 36 വില രൂ45

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kalayum Marxum

കലയും മാർക്‌സിസവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കലയും മാർക്‌സിസവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *