കാലം ഘടികാരം

55.00

കാലം ഘടികാരം

 

എ അയ്യപ്പൻ

 

 

പ്രതിഭയുടെ സർപ്പസാന്നിധ്യം കൊണ്ടു കവിതയെ ഉന്മാദിനിയാക്കുന്ന എ അയ്യപ്പന്റെ അപൂർവ രചനകൾ. മരണത്തിന്റെ അർഥമറിയാത്ത മുതലക്കണ്ണീരിന്റെയും മരണത്തിനു മുന്നിൽ പകച്ചുപോകുന്ന ക്ഷണിക സൗഹൃദങ്ങളെയും മറികടന്ന കലാപകാരിയായ കവിയുടെ രക്തം വീഞ്ഞാക്കുന്ന കവിതകൾ.

A Ayyappan / Poems

പേജ് 82 വില രൂ55

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kalam Ghadikaram – A Ayyappan

കാലം ഘടികാരം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കാലം ഘടികാരം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *