കൈക്കുമ്പിളിലെ വെള്ളവും കണ്ണാടിയുടെ കാഴ്‌ചയും

210.00

കൈക്കുമ്പിളിലെ വെള്ളവും കണ്ണാടിയുടെ കാഴ്‌ചയും

 

എം മുകുന്ദൻ

1995-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കണ്ണാടിയുടെ കാഴ്ച എന്ന സമാഹാരത്തിലെ പതിമൂന്ന് കഥകളും 1999-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൈക്കുമ്പിളിലെ വെള്ളം എന്ന സമാഹാരത്തിലെ പതിനഞ്ച് കഥകളും ചേർന്ന പുതിയ സമാഹാരമാണിത്. പാരായണക്ഷമവും ആനുകാലികങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ കാലത്തുതന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതുമാണ് ഇതിലെ കഥകൾ.

M Mukundan / M Mukundhan

പേജ് 212 വില രൂ210

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kaikkumbilile Vellavum Kannadiyude Kazhchayum

കൈക്കുമ്പിളിലെ വെള്ളവും കണ്ണാടിയുടെ കാഴ്‌ചയും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കൈക്കുമ്പിളിലെ വെള്ളവും കണ്ണാടിയുടെ കാഴ്‌ചയും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *