കഥാബീജം വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ

100.00

കഥാബീജം

വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ

‘ഞാനാണ് കഥ. ഞാനെഴുതുന്നത് ഭാഷയും. ഇതൊരു ആത്മാഭിമാനമാണ്, അഹന്തയാണ് എന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കു പറയാം. പക്ഷേ, ബഷീറിന്റെ കൃതികളില്‍ തനിക്കേറ്റ നഖപ്പാടുകളാണ് സ്‌നേഹം. തനിക്കു കിട്ടിയ ചവിട്ടും തൊഴിയുമാ ണ് സ്വാതന്ത്ര്യം. താനലഞ്ഞ നാടുകളാണ് ലോകം. തന്റെ അനുഭവങ്ങളുടെ സാകല്യമാണ് തത്ത്വചിന്ത.’
Vaikam Muhammed Bashir / Basheer

പേജ് 88 വില രൂ100

✅ SHARE THIS ➷

Description

Kathabeejam

കഥാബീജം വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കഥാബീജം വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *