കടന്നലുകൾ

60.00

കടന്നലുകൾ
മലയാള ചെറുകഥയുടെ ലോകം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.  ഓരോ കാലട്ടത്തിലൂടെയും കടന്നു വരുന്ന കഥയ്ക്ക് അതത് കാലത്തിന്റെ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ അനുഭവങ്ങളെ ആവിഷ്‌കരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല.  അത്തരത്തിൽ മനുഷ്യജീവിതവുമായി ഏറെ അടുത്തുനിൽക്കുന്ന പതിനൊന്ന് കഥകളാണ് ഈ സമാഹാരത്തിലുള്ളത്.
ML / Malayalam / R Geetha / Fiction
✅ SHARE THIS ➷

Description

Kadannalukal

കടന്നലുകൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കടന്നലുകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *