കെ ദാമോദരൻ – സമ്പൂർണ കൃതികൾ

2,500.00

കെ ദാമോദരൻ – സമ്പൂർണ കൃതികൾ

 

10 വാല്യങ്ങൾ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികൻ, ചരിത്രകാരൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രതിഭയുടെ വെള്ളിവെളിച്ചമായ വ്യക്തിത്വം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധിഷണാശക്തിക്കുമുമ്പിൽ വയ്ക്കാൻ കെല്പുള്ള മറ്റൊരു പേരില്ലതന്നെ.

Damodharan / Dhamodharan / Dhamodaran / K Damoodaran / Damoodhran

 

✅ SHARE THIS ➷

Description

K Damodaran – Sampurna Krithikal – 10 Volumes

കെ ദാമോദരൻ – സമ്പൂർണ കൃതികൾ