ജീവശാസ്ത്രത്തിൽനിന്ന് നവജീവശാസ്‌ത്രത്തിലേക്ക്

120.00

ജീവശാസ്ത്രത്തിൽനിന്ന് നവജീവശാസ്‌ത്രത്തിലേക്ക്

 

ഡോ ഷാജു തോമസ്

കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസാധനം

ജീവശാസ്‌ത്രത്തിന്റെ വളർച്ചയിലൂടെ നവജീവശാസ്‌ത്രത്തിലേക്കുള്ള മനുഷ്യ പ്രയാണത്തെപ്പറ്റിയും ജീവശാസ്‌ത്രത്തിൽ ഗഹനമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ചില ശാസ്‌ത്രജ്ഞരുടെ ലഘു ജീവചരിത്രവും അവരുടെ സുപ്രധാന കണ്ടെത്തലുകളും ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്‌തകം .

 

Dr Shaju Thomas / Dr Saju Thomas

പേജ് 108 വില രൂ 120

✅ SHARE THIS ➷

Description

Jeevashasthrathilninnu Navajeevashasthrathilekku

ജീവശാസ്ത്രത്തിൽനിന്ന് നവജീവശാസ്‌ത്രത്തിലേക്ക്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജീവശാസ്ത്രത്തിൽനിന്ന് നവജീവശാസ്‌ത്രത്തിലേക്ക്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *