ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ വിപ്ലവങ്ങൾ – ഡോ. എം.ഐ. ആൻഡ്രുസ്

70.00

ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ വിപ്ലവങ്ങൾ

ഡോ. എം.ഐ. ആൻഡ്രുസ്

കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസദ്ധീകരണം

ജീവശാസ്ത്രത്തിന്റെ സുപ്രധാന ശാഖയാണ് ജനിതകശാസ്ത്രം ജനിതകശാസ്ത്രത്തിലെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിനു തന മേഖലകളായ ക്ലോണിങ്,
വിത്തുകോശതെറാപ്പി എന്നിവയെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം വിശദമാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

പേജ് 94 വില രൂ70

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Jeevashasthrathile Viplavangal

ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ വിപ്ലവങ്ങൾ – ഡോ. എം.ഐ. ആൻഡ്രുസ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ വിപ്ലവങ്ങൾ – ഡോ. എം.ഐ. ആൻഡ്രുസ്”

Your email address will not be published. Required fields are marked *