ജീവന്റെ സമവാക്യങ്ങൾ

140.00

ജീവന്റെ സമവാക്യങ്ങൾ
സാബു ജോസ്

ഭൂമിക്കപ്പുറം ജീവനുണ്ടോ എന്ന ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ അന്വേഷണങ്ങളെയും കണ്ടെത്തലുകളെയും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം. അന്യഗ്രഹവേട്ടയുടെ ചരിത്രവും അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ രീതികളും ഈ പുസ്തകം വിശദമാക്കുന്നു.

പേജ് 146   വില രൂ140

✅ SHARE THIS ➷

Description

Jeevante Samavakyangal – Sabu Jose

ജീവന്റെ സമവാക്യങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജീവന്റെ സമവാക്യങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *