ജീവന്റെ ഘടികാരം ജീവിതത്തിന്റെയും

50.00

ജീവന്റെ ഘടികാരം ജീവിതത്തിന്റെയും

 

എ പ്രഭാകരൻ

 

ചെടികളിലും ജന്തുക്കളിലും അണുജീവികളിലും ജീവൽപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ വർത്തിക്കുന്ന സാങ്കൽപ്പിക ഘടികാരത്തെക്കുറിച്ചും താളത്തെക്കുറിച്ചും കൗതുകം ജനിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ജീവശാസ്ത്രത്തിന്റെ രഹസ്യതലങ്ങളിലേക്കു വെളിച്ചം വീശുന്ന ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം.

 

A Prabhakaran / A prabhakar

പേജ് 46 വില രൂ 50

✅ SHARE THIS ➷

Description

Jeevante Ghadikaram Jeevithathinteyum

ജീവന്റെ ഘടികാരം ജീവിതത്തിന്റെയും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജീവന്റെ ഘടികാരം ജീവിതത്തിന്റെയും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *