ജാതിയും അടിമത്തവും രാഷ്ട്രീയ തത്ത്വചിന്ത

150.00

ജാതിയും അടിമത്തവും
രാഷ്ട്രീയ തത്ത്വചിന്ത

 

ഷിജു ഏലിയാസ്

മാനവരാശിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യഘട്ടമായ അടിമയുഗത്തിൽ മനുഷ്യനെയും മനുഷ്യനെ കൂട്ടിയിണക്കിയ നീതിശാസ്ത്രവും അതിന്റെ ഇഴകൾ പാകിയ നിയമ വ്യവസ്ഥയെയും ആധികാരികമായി പഠനവിധേയമാക്കുന്ന പുസ്തകം.

പേജ് 154 വില രൂ150

✅ SHARE THIS ➷

Description

Jathiyum Adimathavum -Rasthreeya Thathwachintha

ജാതിയും അടിമത്തവും രാഷ്ട്രീയ തത്ത്വചിന്ത

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജാതിയും അടിമത്തവും രാഷ്ട്രീയ തത്ത്വചിന്ത”

Your email address will not be published. Required fields are marked *