ജാതിയെക്കാൾ കട്ടിയുള്ള രക്തം

90.00

ജാതിയെക്കാൾ കട്ടിയുള്ള രക്തം
എം എൻ കാരശ്ശേരി

ജാതിയെക്കാൾ കട്ടിയുള്ള രക്തം, വീണപൂവും മലയാളവും, മമ്മൂട്ടി, പേരിന്റെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം. വിദ്യർഥിയും രാഷ്ട്രീയവും, അഗ്രഹാരത്തിലെ അബ്രഹാം, മാപ്പിളരാമായണം തുടങ്ങി സമകാലിക പ്രസക്തിയുള്ള സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയപ്രശ്‌നങ്ങളുടെ വിമർശനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം.

പേജ് 114

MN Karasseri / M N Karassery

✅ SHARE THIS ➷

Description

Jathiyekal Kattiyulla Raktham – M N Karasseri

ജാതിയെക്കാൾ കട്ടിയുള്ള രക്തം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജാതിയെക്കാൾ കട്ടിയുള്ള രക്തം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *