ജനകീയ ശാസ്ത്ര ലേഖനങ്ങൾ

160.00

ജനകീയ ശാസ്ത്ര ലേഖനങ്ങൾ

 

പ്രഭാവതി മേനോൻ

 

ജല പഠനം, ശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സുകളുടെ പ്രസക്തി, ആത്മഹത്യാപ്രവണത കൂടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്, ഭൂമിയുടെ ആരോഗ്യം, നമ്മുടെ ആരോഗ്യം, സുനാമിക്ക് ശേഷം സുനാമി, അന്തകവിത്തും അന്തക ബില്ലും തുടങ്ങി ചിന്തോദ്ദീപകങ്ങളായ അമ്പത്തിരണ്ടു ലേഖനങ്ങൾ.

 

പേജ് 198  വില രൂ160

✅ SHARE THIS ➷

Description

Janakeeya Sasthra Lekhanangal

ജനകീയ ശാസ്ത്ര ലേഖനങ്ങൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജനകീയ ശാസ്ത്ര ലേഖനങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *