ഇസ്ലാമും രാഷ്ട്രീയ ഇസ്ലാമും

400.00

ഇസ്ലാമും രാഷ്ട്രീയ ഇസ്ലാമും
ഡോ എൻ എം മുഹമ്മദലി

ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ചരിത്രപരവും സാമൂഹികവുമായ ഭൂമികയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിന്റെ വികാസത്തെയും വളർച്ചയെയും ദാർശനികമായും മനശ്ശാസ്ത്രപരമായും ആഴത്തിൽ അപഗ്രഥിച്ച്, സമകാലിക ലോകരാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സങ്കീർണമായ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വായനക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്ന സമാനതകളില്ലാത്ത രചന.

ചരിത്രത്തിന്റെയും മനശ്ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണം.

Islam

പേജ് 434 വില രൂ400

✅ SHARE THIS ➷

Description

Islamum Rashtreeya Islamum

ഇസ്ലാമും രാഷ്ട്രീയ ഇസ്ലാമും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇസ്ലാമും രാഷ്ട്രീയ ഇസ്ലാമും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *