ഇസ്ലാമും കേരളവും – സംസ്‌കാരം രാഷ്ട്രീയം

90.00

ഇസ്ലാമും കേരളവും – സംസ്‌കാരം രാഷ്ട്രീയം

 

ദിനേശൻ വടക്കിനിയിൽ
അബ്ദുള്ള അഞ്ചില്ലത്ത്

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ മുസ്ലിം തിരസ്‌കരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്? കേരളത്തിലെ മുസ്ലീം സ്ത്രീകളുടെ മാറുന്ന മത-രാഷ്ട്രീയ ബോധം, ഐഎസിൻറെ സ്വപ്നങ്ങൾ, മതം മറയ്ക്കുന്ന സമ്പത്തും മതം സമാവേശിച്ച ഭരണകൂടവും തുടങ്ങി മാറിമാറിവരുന്ന ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുസ്ലീങ്ങൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നു വിശദീകരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധേയങ്ങളായലേഖനങ്ങൾ.

Kerala Muslims 

പേജ് 100 വില രൂ90

✅ SHARE THIS ➷

Description

Islamum Keralavum – Samskaram, Rasthreeyam

ഇസ്ലാമും കേരളവും – സംസ്‌കാരം രാഷ്ട്രീയം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇസ്ലാമും കേരളവും – സംസ്‌കാരം രാഷ്ട്രീയം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *