ഇൻഡിക

799.00

ഇൻഡിക

 

പ്രണയ് ലാൽ

ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ രൂപപ്പെടലിനെയും ചരിത്രത്തിനെയും ആഴത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്ന കൃതി. ദിനസോറുകളും ഭീകരൻമാരായ ഉരഗങ്ങളും ഭീമാകാരരായ സസ്തനികളും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന സസ്യവർഗ്ഗങ്ങളും നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്ന ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ അതീവ മനോഹരമായി ഗ്രന്ഥകാരൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. മിഴിവുള്ള അപൂർവ്വ കളർചിത്രങ്ങൾ വായനയെ കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യകരമാക്കുന്നു.

Pranay Lal / Pranaylal

പേജ് 608 വില രൂ799

✅ SHARE THIS ➷

Description

Indica

ഇൻഡിക

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇൻഡിക”

Your email address will not be published. Required fields are marked *