ഇന്ത്യൻ വർത്തമാനവും സ്ത്രീസമൂഹവും

105.00

ഇന്ത്യൻ വർത്തമാനവും സ്ത്രീസമൂഹവും

 

കെ കെ ശൈലജ

 

ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം വിമോചനാത്മക സ്ത്രീവാദത്തിന്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ വിശകനം ചെയ്യുന്ന പഠനലേഖനങ്ങൾ.

 

ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീയുടെ സാംസ്‌ക്കാരികവും ലിംഗപരവുമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ-പുരോഗമനകാഴ്ചപ്പാടിൽ പരിശോധിക്കുന്ന അന്വേഷണങ്ങൾ

 

പേജ് 122 വില രൂ105

✅ SHARE THIS ➷

Description

Indian Varthamanavum Sthree Samoohavum – K K Shailaja Teacher

ഇന്ത്യൻ വർത്തമാനവും സ്ത്രീസമൂഹവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇന്ത്യൻ വർത്തമാനവും സ്ത്രീസമൂഹവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *