ഇന്ത്യൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം

75.00

ഇന്ത്യൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം

1920 – 2006

സി ഭാസ്‌ക്കരൻ

ഇന്ത്യയിലെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവിർഭാവം മുതൽ 2006 ഡിസംബർ 14ന്റെ ദേശീയ പൊതുപണിമുടക്കു വരെയുള്ള ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒരു എത്തിനോട്ടം. ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാന ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാഴികക്കല്ലുകൾ ഈ കൃതി തൊട്ടുതൊട്ടു പോകുന്നു. ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകർക്കും ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ്സെടുക്കുന്നവർക്കും ഈ കൃതി ഏറെ സഹായകരമാണ്.

Trade Unionism in India

പേജ് 94 വില രൂ75

✅ SHARE THIS ➷

Description

Indian Trade Union Prasthanathinte Charithram

ഇന്ത്യൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇന്ത്യൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *