ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റു പ്രസ്ഥാനം ആദ്യ പഥികർ

655.00

ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റു പ്രസ്ഥാനം
ആദ്യ പഥികർ

 

സി ഭാസ്‌ക്കരൻ

“പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രസന്ദർഭത്തിൽ ഓരോ നേതാവിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെയും സംഭാവനകളുടെയും ഒരു നല്ല വിവരണം ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. തന്റെ മികച്ച രാഷ്ട്രീയ വിലയിരുത്തലും വിശദാംശങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിലുള്ള കഴിവും ഒരോ നേതാവും പ്രസ്ഥാനത്തിനു നൽകിയ സംഭാവനയുടെ മുഖ്യസവിശേഷത വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവും സഖാവ് ഭാസ്‌കരൻ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു.” –  പ്രകാശ് കാരാട്ട്

പേജ് 874 വില രൂ655

✅ SHARE THIS ➷

Description

Indian Communist Prasthanam – Adya Pathikar

ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റു പ്രസ്ഥാനം ആദ്യ പഥികർ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റു പ്രസ്ഥാനം ആദ്യ പഥികർ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *