ഇടതുപക്ഷ കമ്യൂണിസം  –  ഒരു ബാലാരിഷ്ടത

110.00

ഇടതുപക്ഷ കമ്യൂണിസം  –  ഒരു ബാലാരിഷ്ടത
ലോകത്തെവിടെയും പോരാട്ടഭൂമികളിൽ പൊരുതുന്ന മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ മാർഗദർശകരായി മാർക്‌സിനെയും എംഗൽസിനെയും ലെനിനെയും പ്രതീക്ഷയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നു.  അവരുടെ കൃതികൾ വീണ്ടും സജീവമായി ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുന്നു.  ലോകമെങ്ങും മാർക്‌സിസ്റ്റ് ക്ലാസിക്കുകളുടെ സ്വീകാര്യത അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു.
ML / Malayalam / Communism / Marxism
✅ SHARE THIS ➷

Description

Idathupaksha Communism – Oru Balarishtatha – Lenin

ഇടതുപക്ഷ കമ്യൂണിസം  –  ഒരു ബാലാരിഷ്ടത

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇടതുപക്ഷ കമ്യൂണിസം  –  ഒരു ബാലാരിഷ്ടത”

Your email address will not be published. Required fields are marked *