ഇബ്‌നുബത്തൂത്ത കണ്ട കേരളം

90.00

ഇബ്‌നുബത്തൂത്ത കണ്ട കേരളം
വേലായുധൻ പണിക്കശ്ശേരി

പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പൂർവാർധത്തിൽ കേരള സന്ദർശിച്ച ഇബ്‌നു ബത്തൂത്തയുടെ കേരള സഞ്ചാരപഥങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ആധികാരികമായ ചർച്ചചെയ്യുന്ന പഠനപുസ്തകം.

പേജ് 94

✅ SHARE THIS ➷

Description

Ibnu Bathutha Kanda Keralam

ഇബ്‌നുബത്തൂത്ത കണ്ട കേരളം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇബ്‌നുബത്തൂത്ത കണ്ട കേരളം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *