ഇബ്‌നുബത്തൂത്ത കണ്ട കേരളം – വേലായുധൻ പണിക്കശ്ശേരി

90.00

ഇബ്‌നുബത്തൂത്ത കണ്ട കേരളം
വേലായുധൻ പണിക്കശ്ശേരി

പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പൂർവാർധത്തിൽ കേരള സന്ദർശിച്ച ഇബ്‌നു ബത്തൂത്തയുടെ കേരള സഞ്ചാരപഥങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ആധികാരികമായ ചർച്ചചെയ്യുന്ന പഠനപുസ്തകം.

പേജ് 94

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Ibnu Bathutha Kanda Keralam

ഇബ്‌നുബത്തൂത്ത കണ്ട കേരളം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇബ്‌നുബത്തൂത്ത കണ്ട കേരളം – വേലായുധൻ പണിക്കശ്ശേരി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *