ഹൃദയ ഗവേഷണം

40.00

ഹൃദയ ഗവേഷണം
തീജ്വാലകളാൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു ഹൃദയത്തെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന കവിതകൾ…  മറവി സ്‌നേഹത്തിന്റെ മരണമാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കവിതകൾ…  ഏതു മൗനത്തിനും ചിലത് പറയാനുണ്ടണ്ടെന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന കവിതകൾ…  സ്‌നേഹത്തിലേക്കുള്ള കാവ്യവഴി…
ML / Malayalam / Kavithakal / T N Seema / Left / Communist
✅ SHARE THIS ➷

Description

Hridaya Gaveshanam

ഹൃദയ ഗവേഷണം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഹൃദയ ഗവേഷണം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *