ഹിന്ദുമതം ഹിന്ദുത്വം

200.00

ഹിന്ദുമതം ഹിന്ദുത്വം

 

ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ

 

വേദങ്ങളെയും സ്‌മൃതികളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കുന്ന പൗരോഹിത്യമതമാണോ യഥാർത്ഥ ഹിന്ദുമതം? ചാതുർവർണ്യത്തെ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യ മതമാണ് ഹിന്ദുമതമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പ്രചരണങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്താണ് ? ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികൾ അംഗീകരിക്കുന്ന വേദാന്തം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉപനിഷത്തുകൾ ലളിതമായി വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് യുക്തിഭദ്രമായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുകയാണ് ഹിന്ദുമതം ഹിന്ദുത്വം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ.

Chathurvaryam / E Chandrasekharan Nair / Hinduthwam / Hindu Matham / Hindutwam 

പേജ് 226 വില രൂ200

കൂടുതൽ കാണുക

✅ SHARE THIS ➷

Description

Hindumatham, Hinduthwam

ഹിന്ദുമതം ഹിന്ദുത്വം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഹിന്ദുമതം ഹിന്ദുത്വം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *