ഹിന്ദു സ്ത്രീകളുടെ ഉയർച്ചയും അധ:പതനവും

35.00

ഹിന്ദു സ്ത്രീകളുടെ ഉയർച്ചയും അധ:പതനവും
ഡോ ബി ആർ അംബേദ്ക്കർ

ഇന്ത്യയിൽ , ഹിന്ദു സ്ത്രീകളുടെ അധ:പതനത്തിനു കാരണം വിശകലനം ചെയ്യുകയാണിവിടെ. ബുദ്ധൻറെ ഉദ്ബോധനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകളുടെ അധ:പതനത്തിനു കാരണം എന്ന ആരോപണത്തെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി തന്നെ പൊളിച്ചടുക്കുന്നു. ബുദ്ധൻ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടതിന് അനേകം തെളിവുകൾ ബുദ്ധമത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാനാകും. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണ്യം സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ത്രീയെ അകറ്റി നിർത്തി, കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ അകത്തളങ്ങളിൽ തളച്ചിട്ടു. ഇപ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദു സ്ത്രീകളുടെ അധ:പതനത്തിന് യഥാർഥ കാരണക്കാർ ഹിന്ദുമതം തന്നെയാണ് എന്നത് തെളിവു സഹിതം വിശദമാക്കുകയാണ് അംബേദ്ക്കർ.

B R Ambedkar

പേജ് 36  വില രൂ35

✅ SHARE THIS ➷

Description

Hindu Sthreekalude Uyarchayum Adhapathanavum – Ambedkar

ഹിന്ദു സ്ത്രീകളുടെ ഉയർച്ചയും അധ:പതനവും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഹിന്ദു സ്ത്രീകളുടെ ഉയർച്ചയും അധ:പതനവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *