ഹിന്ദു ഹിന്ദുയിസം ഹിന്ദുത്വം

200.00

ഹിന്ദു ഹിന്ദുയിസം ഹിന്ദുത്വം

 

സതീശ് സൂര്യൻ

ഹിന്ദു രാഷ്ട്രീയം പ്രബലമായിരിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രമുഹൂർത്തത്തിൽ അന്ത്യന്തം പ്രസക്തമായ പുസ്തകം. വിസ്മൃതിയിലായ ചരിത്രത്തിന്റെ യാഥാർഥ്യങ്ങൾ ഓർമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ പരിസരങ്ങളിൽ വന്നു ചേരാവുന്ന വരുംകാലങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ദുരന്തങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഹിന്ദു രാഷ്ട്രീയം ഫാസിസമാകുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ, ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഹിന്ദുയിസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ഹിന്ദുത്വം ഏതു വിധേനയാണ് സയണിസം, നാസിസം, ഫാസിസം എന്നിവയുമായി കണ്ണിചേരുന്നത്, ഗോൾവൽക്കറും സവർക്കറും കൊണ്ടുവന്ന ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രസക്തിയെന്ത് തുടങ്ങിയ ആഴമേറിയ ചരിത്രവായനയാണ് ഈ പുസ്തകം.

Brahmanical / Golwalkar / Savarkar / Hinutwa

പേജ് 162 വില രൂ200

✅ SHARE THIS ➷

Description

Hindu, Hinduism, Hinduthwam

ഹിന്ദു ഹിന്ദുയിസം ഹിന്ദുത്വം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഹിന്ദു ഹിന്ദുയിസം ഹിന്ദുത്വം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *