ഹർത്താൽ

65.00

ഹർത്താൽ
ഉദ്ദേശശുദ്ധിയുള്ള ഫലിതം ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളുമാണ്, ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കാനുള്ള ശ്രമവുമാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിലെ കഥകളിലൊന്നും അധസ്ഥിതനെ അപഹസിച്ച് നമ്മെ ചിരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല.  നർമ്മത്തിന്റെ മൂശയിൽ എഴുത്തുകാരന്റെ ക്രാഫ്റ്റ് പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിച്ച് ആവിഷ്‌ക്കരിക്കുമ്പോൾ ആ ശ്രമം ഫലവത്താകുന്നു.  ഈ നർമ്മകഥകൾ വായനക്കാരന് ഒത്തിരി ചിരിയും ചിന്തയും നല്കുന്നു.
ML / Malayalam / Phalitham / Narmasahithyam
✅ SHARE THIS ➷

Description

Harthal

ഹർത്താൽ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഹർത്താൽ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *