ഹരിതരസതന്ത്രം

70.00

ഹരിതരസതന്ത്രം
ഡോ. ഷിബി. ഐ. ജി

 

പരിസ്ഥിതി ശാസ്‌ത്രം ഇന്ന് ഇതര ശാസ്‌ത്ര മേഖലകളുമായി അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ വഴിത്തിരിവിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രസതന്ത്രമേഖലയിൽ പരിസ്ഥിതിക്കുള്ള സ്വാധീനത്തെയും ബന്ധത്തെയുംകുറിച്ച് ആധികാരികമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്‌ത്രഗ്രന്ഥം

 

Dr Shibi I G / Dr Shibee I G 

പേജ് 66 വില രൂ 70

✅ SHARE THIS ➷

Description

Haritha Rasathanthram

ഹരിതരസതന്ത്രം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഹരിതരസതന്ത്രം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *