ഗുരുവന്ദനം

35.00

ഗുരുവന്ദനം
പ്രീത കുളത്തൂർ

 

കൂട്ടി വച്ചതും മറച്ചുവച്ചതും പിടിച്ചെടുത്തതും കട്ടതും തൊട്ടതും അറിഞ്ഞതുമില്ല വെറും മായയാണെന്ന സത്യം ബോധ്യമായിട്ടും ധനാർത്തി മൂത്ത് ആർത്തചിത്തരായി കഴിയുന്നവരോട് കവി വേർതിരിവ് എന്ന കവിതയും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് – വേർതിരിവ് അതാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും നേടേണ്ട അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഗുരു ഭക്തർക്ക് പ്രിയതരമാകും ഈ കവിതകൾ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

Narayana Guru / Sreenarayana Guru

പേജ് 36 വില രൂ35

✅ SHARE THIS ➷

Description

Guruvandanam

ഗുരുവന്ദനം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗുരുവന്ദനം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *