ഗുരു ദർശനത്തിന്റെ പൊരുൾ – ഹരിദാസ് വളമംഗലം

85.00

ഗുരു ദർശനത്തിന്റെ പൊരുൾ

ഗുരുവിന്റെ ദർശനം, ദർശനത്തിന്റെ വേരുകൾ, ദാർശനിക ഭാഷയുടെ സൗന്ദര്യം, വിശ്വാസത്തിന്റെ താളം, എന്നിങ്ങനെ വിശാലമായിത്തീരുന്ന ഒരു പഠനമാണിത്. ഹരിദാസ് വളമംഗലം ഗുരുവിന്റെ കവിതയെ പ്രാർഥനാദൂരത്തിൽ നിന്ന് ആസ്വദിക്കുന്നു.  എല്ലാവിധ മുക്തിക്കും ജ്ഞാനം ആവശ്യമാണ്. അതിനാലാണ് ഗ്രന്ഥകാരൻ ഗുരുവിന്റെ കാവ്യങ്ങളുമായ താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. – കെ പി അപ്പൻ.

ML / Malayalam / ഹരിദാസ് വളമംഗലം / Haridas Valamangalam

കൂടുതല്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ കാണിക്കുക.

 

✅ 100% TAX FREE ✅ 100% REFUND POLICY ✅ 24x7 CUSTOMER CARE ✅ ASSURED HOUSE DOORSTEP DELIVERY ANYWHERE IN INDIA ✅ PERFECT FOR URBAN AND NON-URBAN BUYERS ALIKE ✅ INSTANT WHATSAPP HELPDESK AND DELIVERY STATUS UPDATE ON ENQUIRY: 91-9446808800 ✅ 8 + YEARS OF CUSTOMER SATISFACTION > Share_this_product:

Description

Gurudarshanathinte Porul

ഗുരു ദർശനത്തിന്റെ പൊരുൾ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗുരു ദർശനത്തിന്റെ പൊരുൾ – ഹരിദാസ് വളമംഗലം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *