ജിഎസ്ടി അറിയേണ്ടതെല്ലാം

105.00

ജിഎസ്ടി

അറിയേണ്ടതെല്ലാം

Goods & Service Tax

 

ജെ സോമശേഖൻ പിള്ള

ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തികരംഗത്തിൽ വിപ്ലവകരമായ നിയമനിർമാണമാണ് ജിഎസ്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം. ജിഎസ്ടി എന്ന നികുതിപ്പിരിവ് സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കാകുലരായ ജനങ്ങൾക്കുള്ള ആധികാരികമായ അറിവുകൾ നൽകുന്ന പുസ്തകം.

സെട്രൽ ജിഎസ്ടിയുടെ ആറ്റിങ്ങൽ റേഞ്ചിലെ സൂപ്രണ്ടാണ് ലേഖകൻ.

GST / G S T

പേജ് 92 വില രൂ105

✅ SHARE THIS ➷

Description

GST Ariyendathellam

ജിഎസ്ടി അറിയേണ്ടതെല്ലാം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജിഎസ്ടി അറിയേണ്ടതെല്ലാം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…

  • E-banking ഇ-ബാങ്കിങ്

    ഇ-ബാങ്കിങ്

    100.00
    Add to cart