ഗോഥാ പരിപാടിയെ കുറിച്ചുള്ള വിമർശനം

80.00

ഗോഥാ പരിപാടിയെ
കുറിച്ചുള്ള വിമർശനം
ലോകത്തെവിടെയും പോരാട്ടഭൂമികളിൽ പൊരുതുന്ന  മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ മാർഗദർശകരായി മാർക്‌സിനെയും  എംഗൽസിനെയും ലെനിനെയും പ്രതീക്ഷയോടെ
ഉറ്റുനോക്കുന്നു; അവരുടെ കൃതികൾ വീണ്ടും സജീവമായി ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുന്നു.  ലോകമെങ്ങും മാർക്‌സിസ്റ്റ് ക്ലാസിക്കുകളുടെ സ്വീകാര്യത
അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു.
ML / Malayalam Left Politics / Communism
✅ SHARE THIS ➷

Description

Goetha Paripadiyekurichulla Vimarshanam

ഗോഥാ പരിപാടിയെ കുറിച്ചുള്ള വിമർശനം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗോഥാ പരിപാടിയെ കുറിച്ചുള്ള വിമർശനം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *