ജീൻ, ജീവൻ, ജനിതകം

75.00

ജീൻ, ജീവൻ, ജനിതകം
ജീവന്റെ ഉൽപത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള സമസ്യകൾ തേടിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ യാത്ര ഇന്നും അഭംഗുരം തുടരുന്നു.  ഈ യാത്രയുടെ നാൾവഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകം.  ജീവന്റെ ഉത്ഭവം മുതൽ ജീനുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ജനിതക രഹസ്യങ്ങളുടെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് രസകരമായി വെളിച്ചം വീശുന്ന മലയാളത്തിലെ അപൂർവകൃതി.
ML / Malayalam / Science 
✅ SHARE THIS ➷

Description

Gene, Jeevan, Janithakam

ജീൻ, ജീവൻ, ജനിതകം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജീൻ, ജീവൻ, ജനിതകം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *