ഗീതാഞ്ജലി

70.00

ഗീതാഞ്ജലി
‘ഗീതാഞ്ജലി’യുടെ പരിഭാഷകളിലുടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തമായ, മികച്ച കാവ്യാനുഭവം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.  ഭാഷാവൃത്തങ്ങളിൽ മലയാളമനോഹാരിത ഉൾക്കൊണ്ട് പുതിയ ‘ഗീതാഞ്ജലി’ പിറക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് പക്ഷിയെപ്പോലെ ചിറകടിക്കുന്നുണ്ട്.  പുതിയ ആകാശം നോക്കി പറക്കാൻ വെമ്പൽകൂട്ടുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഗീതകത്തിന്റെയും ആന്തര ഭംഗികൾ വെളിപ്പടുത്തുന്ന വ്യാഖ്യാനം കടയ്‌ക്കോടിന്റെ
‘ഗീതാഞ്ജലി’ക്ക് അർത്ഥശോഭയേറ്റുന്നു.
ML / Malayalam / Ravindranatha Tagore
✅ SHARE THIS ➷

Description

Geethanjali – Tagore

ഗീതാഞ്ജലി

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗീതാഞ്ജലി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *