ഗവേഷണ രീതിശാസ്‌ത്രം

60.00

ഗവേഷണ രീതിശാസ്‌ത്രം

 

ഡോ നടുവട്ടം ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ

എങ്ങനെയാണ് ഗവേഷണം ചെയ്യേണ്ടത്, ഗവേഷണത്തിലുപയോഗിക്കുന്ന സമീപനങ്ങളും രീതിപദ്ധതികളും എന്തൊക്കെയാണ്, ഗവേഷണത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന കണ്ടെത്തലുകൾ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയവയെപ്പറ്റി ലളിതമായി വിശദീകരിക്കുന്ന പുസ്‌തകം ഗവേഷകവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു റഫറൻസ് പുസ്തകമായും ഗവേഷണത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രവേശക പുസ്തകമായും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.

Dr Naduvattam Gopalakrishnan / Naduvattom Gopalakrishnen

പേജ് 88 വില രൂ60

✅ SHARE THIS ➷

Description

Gaveshana Reethishasthram

ഗവേഷണ രീതിശാസ്‌ത്രം

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗവേഷണ രീതിശാസ്‌ത്രം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *