ഗാർഹിക അക്രമത്തിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കൽ ആക്റ്റും ചട്ടങ്ങളും

100.00

ഗാർഹിക അക്രമത്തിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കൽ ആക്റ്റും ചട്ടങ്ങളും

അഡ്വ പി സഞ്ജയൻ

പേജ് 122 വില രൂ100

ADVOCATE P SANJAYAN

✅ SHARE THIS ➷

Description

Garhika Akramathel Nenum Sthrekala Smrakshikkal Act &  Rules

ഗാർഹിക അക്രമത്തിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കൽ ആക്റ്റും ചട്ടങ്ങളും

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗാർഹിക അക്രമത്തിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കൽ ആക്റ്റും ചട്ടങ്ങളും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *