ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് ഗോഡ്‌സെ

100.00

ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് ഗോഡ്‌സെ

ശശിധരൻ കാട്ടായിക്കോണം

സംഘർഷഭരിതവും പ്രക്ഷുബ്ധവും സുദീർഘവുമായ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്റെ നായകസ്ഥാനത്ത് പ്രശോഭിച്ചിരുന്ന കർമയോഗിയായ സന്ന്യാസിയായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഘാതകനായ ഗോഡ്‌സെ, ഗാന്ധി വധത്തിന് പല കാരണങ്ങളും കോടതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ കാരണങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ എന്ന അന്വേഷണമാണ് ‘ ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് ഗോഡ്‌സെ’ എന്ന കൃതിയിലുടെ നടത്തുന്നത്.

SASIDHARAN KADAYEKONAM

വില: രൂ100

✅ SHARE THIS ➷

Description

Gandhjiyekurichu Godse

ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് ഗോഡ്‌സെ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് ഗോഡ്‌സെ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *